Obchodní podmínky

Obchodní, dodací a platební podmínky
společnosti Kapatex spol. s r.o., Vážská 845/5, Praha 9 – Čakovice
IČO: 65412010, DIČ: CZ 65412010

1) CENY

Veškeré ceny uváděné v cenících či nabídkách Prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. Ceny běžných výrobků jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího www.kapatex.cz nebo rozesílané v cenících pro partnery; Prodávající je oprávněn tyto ceny, s účinností od jejich zveřejnění, měnit.

Platnost cen zasílaných kalkulací vyprší ve lhůtě 30 dnů po jejich vystavení, pokud není v kalkulaci výslovně uveden jiný termín.

Cena za výrobu na zakázku je stanovena na základě individuální kalkulace dle zvoleného typu technologie. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat zboží vyráběné na zakázku s tolerancí +/- 5 % z objednaného počtu kusů a s maximální odchylkou +/- 5% ze sjednané plošné hmotnosti (g/m2), pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak.

Cena za dopravu a manipulaci činí 90 Kč/balík pro dopravu po České republice do 48 hodin. Doprava objemově nebo váhově nadměrných zásilek se sjednává individuálně. Za nadměrnou zásilku je považována váha zboží nad 30 kg nebo objem zboží nad 0,8 x 1,2 x 1,5 m

Slevy reklamním agenturám a množstevní slevy poskytuje Prodávající dle individuální dohody.

2) SMLUVNÍ VZTAHY

Předmětem kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka reklamních předmětů (dále jen „zboží“), bez označení nebo s označením (tj. s logem), objednaných dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím je charakteru a určení výhradně jako reklamní a dárkové předměty. Výjimku tvoří specializované výrobky určené pro specifické použití, na což je Kupující upozorněn dle obvyklých zvyklostí.

Prodávající a Kupující se přitom zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující, zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty , uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní kupující uvedou v objednávce vždy své IČO.

V objednávce uvede Kupující druh a množství zboží, způsob dopravy a místo určení. Objednávka je pro Kupujícího závazná po dobu 5 pracovních dnů od jejího doručení Prodávajícímu.

Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí Kupujícímu druh a počet zboží, jakož i cenu; doručením akceptu objednávky Kupujícímu dochází k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před jejím akceptem Prodávajícím, avšak pouze za předpokladu, že bude akceptována v plném rozsahu a Prodávající zahájil její realizaci.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Zasláním objednávky včetně zadání k výrobě firemního loga nebo značky ručí Kupující Prodávajícímu za ochranu práv třetích osob jakož i za ev. nároky třetích osob. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout či od kupní smlouvy odstoupit, pokud by hrozilo riziko škod z nároků třetí strany, resp. pokud by hrozilo riziko porušení zákonem chráněných práv třetích osob.

3) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou, zálohovou platbou předem nebo na základě vystavené faktury. Při dodávkách zboží kde bylo sjednáno zaplacení zálohy, je vázán konečný termín dodání zboží na zaplacení této zálohy, pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. „storno“) před její akceptací Prodávajícím, má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody. Po akceptaci objednávky Prodávajícím ve lhůtě 5 pracovních dnů po jejím doručení Kupujícímu, nelze objednávku jednostranně zrušit.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit.

Pro případ, že bude Kupující v prodlení s plněním svého závazku – tj. s převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě smluvní pokuty za prodlení s odebráním zboží či placením kupní ceny ve výši 0,1% z kupní ceny neodebraného či smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 1.000,-Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jeden den po řádném termínu splatnosti.

4) REKLAMACE

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se Prodávající zprostí, neuplatní-li Kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Zjevné vady uplatní Kupující ve lhůtě max. 15 dnů od převzetí. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li Prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě. Na zboží prodávané podle Obchodního zákoníku poskytuje Prodávající záruku šest měsíců ode dne převzetí zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu.

5) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obaly uváděné na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

Fotografie jednotlivých předmětů v katalogu a na web stránkách Prodávajícího mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci možného umístění.

Ochrana osobních údajů: Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti Kapatex spol. s r.o. dává zájemce o koupi, Objednatel zboží popř. Kupující souhlas k tomu, aby až do odvolání jeho souhlasu byly jejich osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti Kapatex spol. s r.o. Prodávající tímto informuje o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že zde uvedené osoby mají právo na přístup k údajům v mezích zákona, že předmětný souhlas může být kdykoliv odvolán a že všem jmenovaným subjektům náleží ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb. Společnost Kapatex spol. s r.o. neposkytuje vědomě předmětné údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu.

Datum poslední aktualizace: 12.12.2012